ေနျပည္ေတာ္ ဇူလုိင္ ၂၆

စစ္ေတာင္းျမစ္ေရသည္ ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲအခ်ိန္ တုိင္းထြာခ်က္မ်ားအရ မေဒါက္ၿမိဳ႕တြင္ ၃ ေပခန္႔၊ ငဝန္ျမစ္ေရ သည္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ ၃ ေပခန္႔ႏွင့္  သာေပါင္းၿမိဳ႕တြင္ ၁ ေပခြဲခန္႔ ယင္းၿမိဳ႕တို႔၏ စုိးရိမ္ ေရမွတ္ အသီးသီးအထက္သုိ႔ ေက်ာ္လြန္ေနသည္။

ေနျပည္ေတာ္  ဇူလုိင္  ၂၅

စစ္ေတာင္းျမစ္ေရသည္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲအခ်ိန္  တုိင္းထြာခ်က္အရ  မေဒါက္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ ေပခြဲခန္႔၊ ငဝန္ ျမစ္ေရသည္ ငါးသုိင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ ၃ ေပခန္႔ႏွင့္ သာေပါင္းၿမိဳ႕တြင္ ၁ ေပခြဲခန္႔

Page 1 of 27