အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေအာင္ ျပဳျခင္း

အစိုးရ''အစိုးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳျခင္းဆုိတာ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ ရွိပါသလဲ ဆရာ။

ဥပေဒဗဟုသုတအျဖစ္ေရးျပပါ။  ျပည္သူျပည္သားတုိင္း  သိရွိနားလည္သင့္ပါတယ္။ အမ်ားနားလည္လြယ္တဲ့  စကား လံုးေတြနဲ႔ ဦးစားေပးေျပာျပပါ''ဟု မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေမတၱာရပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးလုိက္ပါသည္။

ရာဇသတ္ႀကီး

ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄(က)တြင္အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳျခင္းဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ ပုဒ္မတစ္ခုရွိသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-

၁၂၄-က။ မည္သူမဆုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊  အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ ပံုသဏၭာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အတြက္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ ထားေသာ အစိုးရကို မုန္းထားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မေလးစားေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္းျပဳလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသို႔ျပဳရန္အားထုတ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမတၱာပ်က္ေ အာင္ လႈံ႕ေဆာ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထုိသို႔လႈံ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္လွ်င္ ထိုသူကို ေငြဒဏ္ႏွင့္တကြ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂ဝ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ႏွင့္တကြ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ သက္သက္ျဖစ္ေစ ခ် မွတ္ရမည္။

(ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအမွတ္-၆/၂ဝ၁၆)

ရွင္းလင္းခ်က္ ၁။ ေမတၱာပ်က္ေစျခင္းဆုိသည့္စကားတြင္ သစၥာမဲ့ျခင္းႏွင့္ အၿငိဳးထားေသာ စိတ္လည္း ပါဝင္သည္။ ရွင္းလင္းခ်က္ ၂။ မုန္းထားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မေလးစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊  ေမတၱာပ်က္ေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ေစရန္ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လံႈ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီ အစဥ္ကို ဥပေဒႏွင့္ ညီေသာနည္းျဖင့္ ေျပာင္း လဲျပဳျပင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ထုိေဆာင္ရြက္မႈကို သေဘာမက်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈမေျမာက္။

အစားထိုး ဤပုဒ္မပါ "The government established by Law in Burma or British India" ဆုိသည့္  စကားရပ္အစား "The government established by Law or the union or for the eonstituent unit there of" ဆုိသည့္စကားရပ္ကို အက္ဥပေဒအမွတ္ ၂ဝ/၁၉၅ဝ ျဖင့္  အစားထိုးထားသည္။ ယခုအခါ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဤပုဒ္မပါ ''တစ္သက္တစ္ကြၽန္းဒဏ္''ကို ''ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂ဝ''ဟု အစားထုိးထားသည္။

(ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအမွတ္- ၆/၂ဝ၁၆) ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ဇယား-၂ ပုဒ္မ ၁၂၄-ကမွာ ရဲအေရးမပုိင္။ ဦးစြာဝရမ္းထုတ္ဆင့္ဖမ္းဆီးႏုိင္သည္။ အာမခံမေပးႏုိင္။  ေက်ေအးခြင့္မရ။  ခ႐ိုင္တရား႐ံုးကျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ က အထူးအခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းေသာ  ပထမတန္းအာဏာရ တရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ တန္းအာဏာရ တရား သူႀကီးကျဖစ္ေစ စစ္ေဆးစီရင္ႏုိင္သည္။

(ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအမွတ္-၁၆/၂ဝ၁၆) စီရင္ထံုး(အခ်ဳိ႕)

ဤပုဒ္မအတြက္  စီရင္ထံုးအခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္းတင္ျပပါသည္-''ဦးဓမၼစရႏွင့္ အစိုးရ၊ အတြဲ(၁)ရန္ကုန္၊ ၂၁၁'' ေဟာေျပာခ်က္ သို႔မဟုတ္ အေရးအသား တစ္ခုခုသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပံုသဏၭာန္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ဆိုလိုရင္းအ ဓိပၸာယ္ကို သာၾကည့္၍ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစသည့္ ေဟာေျပာခ်က္ သို႔မဟုတ္ အေရးအသားဟုတ္၊ မဟုတ္ဆံုးျဖတ္ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ နားေထာင္သည့္ပရိသတ္ႏွင့္ စာဖတ္ပရိ သတ္အမ်ဳိးအစား၊ ေဟာေျပာေရးသားသည့္ အခ်ိန္အခါ၊ ေဟာ ေျပာသည့္ေနရာေဒသႏွင့္ ေဟာေျပာေရးသားသူ၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးအေျခအေနတို႔ကိုေပါင္းစပ္၍ ေဟာေျပာခ်က္ သို႔မဟုတ္ အေရးအသားသည္ အစိုးရအားမုန္းထားေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေလးစားေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာ ပ်က္ေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိခ်ိန္ရသည္။

အခ်ိန္အခါႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍မူ တုိင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဟာေျပာေရးသားျခင္းသည္ ရပ္ရြာေအး ခ်မ္းေနခ်ိန္၌ ေဟာေျပာေရးသားျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမတူပါ။ရပ္ရြာတြင္ အေျခ အေနမဲ့လူတစ္ဦး၏ ေဟာေျပာ ေရးသားမႈသည္ ရပ္သိရြာသိ၊ တုိင္းသိျပည္သိ ၾသဇာေညာင္းေသာ ပုဂိၢဳလ္၏ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္ေလာက္ထိ ေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။ မုန္းထားျခင္း၊ မေလး စားျခင္းမုန္းထားျခင္း၊ မေလးစားျခင္းတုိ႔မွာ ျခားနားပါသည္။ မေလး စားျခင္းမွာ မ႐ိုေသျခင္း၊ ေနရာမထားျခင္းျဖစ္၍ မုန္းထားစိတ္မရွိေသာ္လည္း မေလးစားစိတ္ရွိႏုိင္သည္။ မေလးစား ေသာ္လည္း သနား စိတ္ရွိႏုိင္သျဖင့္ မုန္းထားစိတ္ရွိသည္ဟု ဆုိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

ေမတၱာ ပ်က္ျခင္း

ေမတၱာပ်က္ေစျခင္းသည္ ေမတၱာမရွိေအာင္ ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပထမရွင္းလင္းခ်က္အရ ေမတၱာပ်က္ေစျခင္း ဆုိေသာ စကားတြင္ သစၥာမဲ့ေစျခင္း၊ အၿငိဳးထားစိတ္ရွိေနျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ၾကသျဖင့္ အစိုးရအေပၚ သစၥာ ေစာင့္ ထိန္းျခင္းမျပဳၾကရန္  ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားျခင္းတုိ႔သည္ အၾကည္ညိဳပ်က္မႈပင္ျဖစ္သည္။

သခင္ေလးေမာင္ႏွင့္ အစိုးရ၊ ၁၉၃၉၊

ရန္ကုန္စီရင္ထံုး၊ ၂၃၉ ''အစိုးရ၏မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းအဝဝကို ေစတနာျဖင့္ ေဝဖန္ၾကရန္၊ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ သတင္းစာ ဆရာႏွင့္ စာေရးဆရာတုိ႔တြင္ တာဝန္ရွိၾကသည္။ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေစတနာသန္႔သန္႔ ေဝဖန္ၾကရန္လုိသည္။ အစိုးရ အေပၚ အမုန္းထားေစရန္၊ မေလးစားေစရန္ သို႔မဟုတ္ ေမတၱာပ်က္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဝဖန္ျခင္းမျပဳႏုိင္ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ အလုပ္သမားမ်ားအား စည္းလံုးညီညာ၍ အလုပ္ သမားတို႔၏အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အရင္းရွင္မ်ား အတြက္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဥပေဒအစား အလုပ္သမားတို႔အား အခြင့္အေရးေပးမည့္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏုိင္မည္ဟု ေဟာေျပာျခင္းသည္ ရွင္းလင္းခ်က္ ၂ ႏွင့္ ၃ တြင္  အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကို အ ေၾကာင္းျပကာ အစိုးရအေပၚပုတ္ခတ္ၿပီး ျမန္မာလူမ်ဳိးကို အစိုးရကြၽန္သေပါက္အျဖစ္ ျပဳလုပ္သည္ဟု  ပုတ္ခတ္ေျပာ ဆုိျခင္းသည္ အၾကည္ညိဳပ်က္မႈ  က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္''ဟု  အထက္ပါစီရင္ထံုးကေဖာ္ျပသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

ပုဒ္မ ၁၂၄-က၊ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)တြင္''မုန္းထားေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေလးစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္းျဖစ္ေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လံႈ႕ေဆာ္ ရန္ႀကံစည္ အားထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ အစိုးရ၏ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈကို သို႔မဟုတ္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈကို သေဘာမက်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မအရျပစ္မႈ မေျမာက္'' ဟုေဖာ္ျပသည္။

 ေလးေမာင္စီရင္ထံုး၊ ၁၉၃၉၊R.L.R စာ-၂၃၉

''ႏုိင္ငံေရးမိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္  အေရးအသားမ်ားတြင္ စကားလံုးတစ္လံုး စာတစ္ပုိဒ္ကိုသာမၾကည့္ရဘဲ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ အေရး အသားတစ္ခုလံုး၏ အေျခခံသေဘာႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ၾကည့္ရမည္။ ထုိသို႔ၾကည့္ ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကို  မ ေလးစားေအာင္၊  အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ စကားမ်ားပါလွ်င္ ပုဒ္မ ၁၂၄-က ေျမာက္သည္'' ဟု အထက္ပါစီရင္ထံုးက ေဖာ္ျပဆံုးျဖတ္ဖူးသည္။

အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဥပေဒဗဟုသုတအျဖစ္ ေလ့လာဆည္းပူးၾကပါ။ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကဲ့ သို႔ ပါရဂူေျမာက္တတ္ကြၽမ္းရန္မလုိပါ။ သို႔ေသာ္ျငား ဥပေဒကိုမသိ၍ဟု ထုေခ်႐ံုမွ်ႏွင့္ အျပစ္မလြတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတိ ျပဳေစခ်င္ပါသည္။  ။ ဦးဟန္ၫြန္႔(ဥပေဒ)

Read 103 times
Rate this item
(0 votes)