ပင္လယ္ သဘာဝ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားကုိ ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္းၾကစို့

တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေကာ့ေသာင္းေဒသသည္ သဘာဝ ပထဝီအေန အထားအရ ရွည္လ်ားေသာ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း၊ ႏူးညံ့သည့္ သဲျဖဴကမ္းစပ္မ်ား ရွိသည့္ကြၽန္းမ်ား၊ အမ်ဳိးစံုလင္လွေသာ သဘာဝ ေပါက္ပင္မ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ား၊ ကုန္းေနေရေန သတၱဝါမ်ား၊ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ ပင္လယ္ေရေအာက္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား ေပါႂကြယ္ဝသျဖင့္ ထူးျခားေသာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈတြင္ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား အားလံုးက ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္ကြၽန္းစုမ်ားတြင္ စိမ္းလန္း ထူထပ္သည့္ အၿမဲစိမ္း (Ever GreenForest) သစ္ေတာႀကီးမ်ား၊ ကမၻာ့ ရွားပါးကုန္းေန၊   ေရေနဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲမ်ား၊ အဏၰဝါေရေအာက္ သႏၲာေက်ာက္တန္း ေရေမွာ္ပင္ အလွမ်ားျဖင့္   သဘာဝအလွမပ်က္ တည္ရွိေနေပရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးခက္ေဒသထက္ မ်ားစြာသာလြန္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ စကားသံ ၾကားဖူးသည္။

သဘာဝခရီးသြား လုပ္ငန္းေစ်းကြက္အား အဓိက ဆြဲေဆာင္မႈတြင္ ပင္လယ္ေရေအာက္ သႏၲာေက်ာက္တန္း ေရေမွာ္ပင္ (CORAL)မ်ား သဘာဝအလွ မပ်က္ယြင္းမႈသည္  အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေပသည္။ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား (CORAL) ျဖစ္တည္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ေသးငယ္သည့္ သႏၲာေကာင္ေလး မ်ားသည္ ဆီလင္တာေရးတား မ်ဳိးေပါင္းစုတြင္ အန္သိုဇိုအာမ်ဳိး ေပါင္းပါဝင္သည္။ ပူေႏြးသည့္ သမုဒၵရာ ေရတိမ္ပိုင္းတြင္   ေနထိုင္က်က္စားေလ့ ရွိသည္။ မူလအစမိခင္ သႏၲာေကာင္သည္ ေရထဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ က်က္စားရာမွ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုတြင္ ေက်ာက္တံုးသို႕မဟုတ္ အျခားသႏၲာ အေသေကာင္မ်ား၏ အ႐ိုးေပၚတြင္ ၿငိတြယ္ကာ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႕ လႈပ္ရွား သြားလာျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ေရေအာက္ အပင္ကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္၍ လက္တံကဲ့သို႔ အာ႐ုံမွင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ထြက္ေပၚလာၿပီး လက္လွမ္းမီရာ သက္ရွိသတၱဝါ ကေလးမ်ားအား ဖမ္းယူစားသံုးၿပီး ထံုးဓာတ္ထုတ္ကာ ႀကီးထြားရင့္သန္လာ၍ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား (CORAL)မ်ား ျဖစ္တည္လာၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ(CORAL)မ်ားသည္ တစ္ေကာင္တည္း သက္ထက္ဆံုး ေနတတ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ကုေဋေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမက စု႐ံုးေနထိုင္ တတ္ၾကသျဖင့္ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ ခြဲျခား၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ မိခင္ (CORAL)မွ အဖူးေလးမ်ား၊ ခြက္ကဲ့သို႔ကိုယ္ထည္မ်ား၊ အာ႐ံုမွင္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း၊ အဖူးမ်ားမွ အဖူးအသစ္မ်ား ထပ္မံထြက္ေပၚလာျခင္းျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ေပါက္ပြားႀကီး ျပင္းကာ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ ဆက္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာအခါ  မိသားစုႀကီး သဖြယ္ျဖစ္တည္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကုေဋေပါင္း မ်ားစြာေသာ မိခင္ (CORAL)မ်ားမွ ကုေဋေပါင္း မ်ားစြာ ဥမ်ားအုခ်ရာမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ (CORAL) မ်ား ပင္လယ္အတြင္း ေမ်ာပါရင္း ၿငိတြယ္ခ်င္ရာတြင္ ၿငိတြယ္၍ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကာတြင္ အသစ္ အသစ္ေသာ(CORAL)မ်ား ျဖစ္တည္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

(CORAL)မ်ားသည္ အခ်ဳိ႕မွာ အရြက္သဏၭာန္၊ အိုးႀကီးမ်ား သဏၭာန္၊ ဆတ္ခ်ဳိမ်ား သဏၭာန္ျဖင့္ ပံုသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေရာင္အေသြး အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အလြန္လွပေသာ သမုဒၵရာ ဥယ်ာဥ္ႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္တည္လာျခင္းျဖစ္သည္။ (CORAL)မ်ားသည္ ပင္လယ္သယံဇာတ မ်ဳိးဆက္မျပတ္ေရး ငါးမ်ား ေပါက္ပြားႀကီးျပင္းရာ စားက်က္အျဖစ္ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲ ျပဳရာ သဘာဝ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျပယုဂ္လည္းျဖစ္သည္။  ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ပင္လယ္ကြၽန္းမ်ား တစ္ဝိုက္တြင္ ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၄၂ မ်ဳိး၊  ကဏန္းမ်ဳိးစိတ္ ၄၂ မ်ဳိး၊ အခြံမာ ခ႐ုမ်ဳိးစိတ္ ၅ဝ မ်ဳိး၊ ဂံုးေယာက္မ်ဳိးစိတ္ ၄၁ မ်ဳိး၊ ပင္လယ္ေမွ်ာ့ ၃၅ မ်ဳိး၊ ေရေမွာ္ ၇၃ မ်ဳိး၊ ေရညႇိ ၁၁ မ်ဳိးႏွင့္ ေရမႈန္ေရမႊား ပိုးေကာင္မ်ဳိးစိတ္ ၃၃၃ မ်ဳိးတို႔ ရွင္သန္ေပါက္ပြား က်င္လည္ ေနထိုင္ေၾကာင္း သုေတသန စာတမ္းမ်ားအရ ေလ့လာသိရွိရသည္။ ေကာ့ေသာင္းေဒသ ကြၽန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားသည္ သမုဒၵရာ ဥယ်ာဥ္ႀကီးအတြင္း သဘာဝအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚ ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ ပံုသဏၭာန္စံု၊   အေရာင္အေသြးစံု (CORAL) မ်ားအား ေရငုပ္ (snorkeling)လုပ္ကာ လိုက္လံၾကည့္႐ႈ မွတ္တမ္းတင္လိုသည့္ အာသီသျဖင့္ လာေရာက္ၾကသူ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤသို႔ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူျဖစ္တည္ လာခဲ့ရသည့္ (CORAL) မ်ားရွိရာ ပင္လယ္ ကြၽန္းမ်ားတစ္ဝိုက္ အသိပညာ ဗဟုသုတ နည္းပါးသည့္ ေရလုပ္သားမ်ား ၊ ဝိသမ စီးပြားေရး သမားမ်ား အခ်ဳိ႕ ဝါလတ္ (ေခၚ) တရြတ္ဆြဲ ငါးဖမ္းပိုက္ျဖင့္ ေရတိမ္ပိုင္းတြင္ ငါးဖမ္းျခင္း ၊   ဗံုးခြဲငါးဖမ္းျခင္း ၊ ငါးဖမ္းေလွ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္အတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေရေအာက္သဘာဝ (CORAL) အလွမ်ားႏွင့္ ေရေနရွားပါး သတၱဝါ မ်ဳိးစိတ္အခ်ဳိ႕ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္မည့္ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ရင္ဆိုင္ ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ Globalization ေခတ္တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ လြန္စြာ အဆင့္ျမင့္မားလာျခင္း မ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ကန္႔သတ္မဲ့ ဝင္ေငြမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ သဘာဝ ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑၏ အသက္ေသြးေၾကာ (CORAL)မ်ား မ်ဳိးသုဥ္း မေပ်ာက္ကြယ္ေရး ေဒသခံ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕မွ အသိပညာေပးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ပုိင္တစ္ႏိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ နည္းလ်က္ရွိေနေပရာ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အလႊာမွသည္ အေျခခံ ပင္လယ္ေရလုပ္သားမ်ား၊ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ား အလႊာထိတိုင္   အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းေရးသား အပ္ပါသည္။

ေက်ာ္စုိး(ေကာ့ေသာင္း)

Read 61 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from ေရႊကူ