အမွတ္(၃) တကၠသိုလ္ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)၏ တပ္ရင္းတုိက္ပြဲဝင္ မြမ္းမံသင္တန္း ေလ့က်င့္ေနမႈမ်ား

Category : မွတ္တမ္းမွတ္ရာ
Views : 7228

More Videos