Sunday, 23 July 2017 14:38

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရွိသည့္ အရင္းျမစ္မ်ားကုိ အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး တို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၌ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားလာၿပီး အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြားေစမႈ၊ လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ နည္းပညာသစ္မ်ား ရရွိႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။

Wednesday, 19 July 2017 16:00

ယေန႔ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႏွင့္ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆုံးခဲ့ၾကသည့္ ႏွစ္(၇ဝ)ေျမာက္