SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း တိုးျမင့္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရပ္တန္႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ညမထြက္ရ အမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

Saturday, 12 August 2017 09:57 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

''ေမာင္ေတာေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုင္ရာသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္''

၁၃၇၉ ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္

(၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္)

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လုံၿခံဳတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရး၊ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္းအၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရး တို႔အတြက္ ေရတိုေရရွည္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေနမႈမ်ား အပါအဝင္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တိုးတက္တည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းလမ္း၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးျမင့္ ရရွိေရးကိုလည္း ဦးစားေပး လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၂။ လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၂ဝ) ရွိသည့္အနက္ (၁၃)ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေက်း ရြာေပါင္း (၁၈၄)ရြာတို႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိသုံးစြဲ ေနႏုိင္ၿပီျဖစ္ကာ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဒီဇယ္ဆီသုံး ဓာတ္အားေပးစက္မ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပး လ်က္ရွိပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိေသးသည့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စနစ္မွရယူ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္အတူ ကနဦး စူးစမ္းတုိင္းတာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အား ယေန႔ ၁၁-၈-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ ေစလႊတ္ၿပီးျဖစ္ကာ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၃။ ထုိ႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေရရွည္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေန သကဲ႔သုိ႔ ေဒသတြင္း လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအရ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ စစ္ေတြခ႐ိုင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ဆက္စပ္ေသာ လမ္း၊ တံတားမ်ားႏွင့္ ေမယုေတာင္တန္း အေရွ႕ဘက္၊ အေနာက္ဘက္ ဆက္သြယ္သည့္ ေတာင္ေက်ာ္လမ္းမ်ား၊ လမ္းကြန္ရက္မ်ားကိုလည္း ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

၄။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔အထိ ေသဆုံးသူ ၅၉ ဦး၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၃၃ ဦးအထိရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သူမ်ား အပါအဝင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ဆုံး ၿမဳိတိုင္းရင္းသား ခုနစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္လာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳႏိုင္ေစရန္ သတ္ျဖတ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းဟု ယူဆရပါသည္။ ဤရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ပါသည္။

၅။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ သတိထား၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဤသို႔ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္မဲ့ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လုံၿခဳံေရး ဆိုင္ရာတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သလို အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္ အားေပးကူညီသူမ်ား အားလုံးကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း တိုးျမင့္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရပ္တန္႔ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ သို႔ပါ၍ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတို႔က အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖင့္ ေထာက္ခံမႈ ျပသၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Read 429 times Last modified on Saturday, 12 August 2017 10:18