ရန္ကုန္    ဧၿပီ    ၂၅

ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မည့္ေစ်းကြက္သစ္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂  ႏိုင္ငံရွိလာသျဖင့္ ဆန္ကြဲေစ်းကြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ လာႏိုင္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္  ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး

Page 1 of 23